Tuesday, May 6, 2008

yoga

piles
1)salabasanam2)dhanurasanam, 3)pachimothasanam ,4)halasanam,5)mayurasanam,6)sarvangasanam7)mathyasanam,8)sirasasanam 9)padmasanam,10)uttiana 11)savasanam,12) nasisuthi are best

No comments: